marineshirts kleur qpo1_20200921170622

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIEDERIK SHIRTS.NL TE DEN HELDER

 

1.             Algemeen

Het spreekt vanzelf dat bij ons altijd voorop zal staan alle leveranties en opdrachten steeds naar behoren uit te voeren. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook niet bedoeld om ons in de gelegenheid te stellen ons ooit aan een behoorlijke uitvoering van enige overeenkomst te onttrekken.

2.                   Karakter van de algemene voorwaarden

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij de organisatie betrokken is. Uit overwegingen van efficiency willen wij graag zo min mogelijk van deze bepalingen afwijken, al is dat in speciale gevallen wel mogelijk. Bijzondere afspraken, mits schriftelijk vastgelegd, gaan altijd boven de algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien wij deze hebben geaccepteerd en uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd. Indien wij schriftelijk akkoord gegaan zijn met afwijkende voorwaarden blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht. De toepasselijkheid van de door de wederpartij of derden gehanteerde algemene handelsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij Diederik Shirts.nl, expliciet en  schriftelijk  op briefpapier van Diederik Shirts.nl, heeft ingestemd met de handelsvoorwaarden van de wederpartij of derde.

3.             Offertes

Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt is in onze aanbieding geen dienstverlening, bijv. terzake van montage of installatie, begrepen. Indien in de aanbieding niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 30 dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Alle voor – of bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.

4.             Internet

Alle informatie gegeven via het internet, via de site http://www.Diederik Shirts.nl en eventueel andere internetadressen in welke producten / diensten en overige zaken van Diederik Shirts.nl worden genoemd / afgebeeld, is puur ter informatie en derhalve kunnen er nooit rechten aan ontleend worden. Dit geldt tevens voor alle vormen van communicatie / aanbiedingen die via internet / electronic-mail plaatsvinden.

5.             Het aangaan van overeenkomsten

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor ons eerst bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Onze verplichtingen gaan nooit verder dan door ons schriftelijk is bevestigd. Inkopen  / bestellingen / opdrachten van Diederik Shirts.nl bij / aan de wederpartij c.q. derden dienen immer schriftelijk te geschieden via de inkoopformulieren van Diederik Shirts.nl waarop een uniek inkoopnummer is vermeld. Facturen van de wederpartij c.q. derden aan Diederik Shirts.nl dienen dan ook altijd vergezeld te zijn van het nummer van de inkoopopdracht zoals die vermeld is op het inkoopformulier. Wanneer een inkoop / opdracht tot bepaalde handeling / dienst, niet aan het voorgaande voldoet kan de wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

6.             Leveringstijden

Een overeengekomen leveringstijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht. Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft de afnemer c.q. de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, tenzij hij ons schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en wij ook binnen deze termijn niet aan onze verplichtingen hebben voldaan. Evenmin kan de afnemer c.q. opdrachtgever bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd de ontvangst of de betaling der goederen weigeren en of vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden  geleden, eisen.

7.             Deelleveringen

Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer goederen kan de levering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen  als betrof het een afzonderlijke transactie.

8.             Overmacht

Bij overmacht worden onze leverings- en andere voorwaarden opgeschort. Wij zijn in dat geval verplicht te leveren c.q. de overeengekomen  diensten te verrichten zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen ondermeer in aanmerking: overheidsmaatregelen bedrijfs- en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties enzovoorts. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. de diensten welke reeds zijn verleend afzonderlijk te factureren en is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

9.                   Garantie

Wij garanderen dat alle door ons geleverde goederen voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid  en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van de goederen en voor zover montage- en installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Voor gebreken in geleverde goederen zijn wij, met uitsluiting van iedere verdergaande verplichting, jegens de afnemer c.q. opdrachtgever aldus aansprakelijk dat wij alle onderdelen, waaraan gedurende de garantieperiode als gevolg van ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie enig hinderlijk gebrek mocht ontstaan, kosteloos zullen herstellen ofwel door andere zullen vervangen, dit ter onze keuze. In dat geval moet zodanig gebrek binnen 8 dagen na ontdekking te onzer kennis worden gebracht en moeten de goederen, of in onderling overleg de betrokken onderdelen daarvan, tenzij wij zulks niet nodig achten, terstond vrachtvrij naar de plaats waar de reparatie moet worden verricht worden opgestuurd. Bij ondeugdelijke montage of installatie door Diederik Shirts.nl zijn wij op gelijke wijze aansprakelijk voor gebreken in vakmanschap van ons personeel, met dien verstande dat wij in dat geval gehouden zijn deze gebreken te verhelpen. Bij het ontbreken van eigenschappen, welke wij hebben toegezegd met betrekking tot door ons geleverde goederen geldt hetzelfde, in welk geval wij gehouden zijn de betreffende goederen zodanig aan te passen dat deze eigenschappen niet langer ontbreken. Al onze garantie verplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen bedraagt de garantietermijn twaalf maanden na de datum waarop de goederen ter beschikking zijn gesteld. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting en aansprakelijkheid onzerzijds. Indien het nodig is ter plaatse waar de goederen zich bevinden inspecties en/of werkzaamheden te verrichten, of dit door ons op verzoek van de afnemer c.q. opdrachtgever wordt gedaan, zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever indien blijkt dat onze levering geen gebreken vertoonde. Voor zoveel nodig dient deze de nodige faciliteiten  en het nodige hulppersoneel  kosteloos te onzer beschikking te stellen. Herstel of vervanging behoeft uitsluitend plaats te hebben binnen Nederland. De garantie voor goederen, die zich bevinden buiten Nederland, houdt ons slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat bij deze uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.

 

 

10.                Bijzondere eisen en omstandigheden

Alle goederen worden in de gebruikelijke uitvoering geleverd en alle werkzaamheden op de normale wijze verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen schriftelijk en voldoende duidelijk en gedetailleerd aan ons te worden opgegeven. Wij zullen de afnemer c.q. opdrachtgever daarna schriftelijk berichten of en in hoeverre deze in acht genomen kunnen worden.

11.           Vervoer

Tenzij anders overeengekomen wordt af fabriek c.q. magazijn geleverd. Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van de afnemer c.q. opdrachtgever, tenzij levering franco, inclusief verzekering, is overeengekomen.

12.           Prijzen

Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. Wij zijn gerechtigd om de prijzen aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering c.q. de betaling optredende wijzigingen in deze prijsbepalende factoren, zoals van grondstofprijzen, lonen, valutawisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen. Indien tevens dienstverlening is overeengekomen, zijn wij bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of vertraging buiten onze schuld in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

13.           Betaling 

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dient de betaling te geschieden via IDEAL of  door vooruitbetaling, zonder korting of compensatie

14.           Eigendomsbehoud

Door ons geleverde goederen c.q. gemaakte mallen en modellen blijven tot op volledige betaling van al onze vorderingen en in geval in rekening-courant wordt geleverd, tot op vereffening van het eventueel ten last van de afnemer c.q. opdrachtgever komende saldo, ons eigendom, met dien verstande dat de afnemer c.q. opdrachtgever aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment waarop dit ter zijner beschikking is gesteld. Onder door ons geproduceerde goederen  vallen alle goederen welke door de afnemer c.q. opdrachtgever besteld zijn, alsmede de goederen welke in opdracht van de afnemer c.q. opdrachtgever op voorraad geproduceerd ma1ar nog niet afgenomen zijn. De afnemer c.q. opdrachtgever is gerechtigd, zolang hij zijn verplichtingen jegens ons nakomt, in het kader van een normale bedrijfsuitoefening over de goederen te beschikken, hij is niet gerechtigd de goederen te onze nadele te bezwaren of in stil pandrecht over te dragen.

15.           Reclames

Reclames waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde goederen of verrichte werkzaamheden, kunnen slechts in behandeling worden genomen indien wij, binnen 8 dagen na ontvangst der goederen of na het uitvoeren van de werkzaamheden, hiervan schriftelijk in kennis zijn gesteld. Behoudens het gebrek niet aanstonds valt te ontdekken, in welk geval de reclame binnen 8 dagen na ontdekking te onzer kennis moet worden gebracht. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet.

16.                Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende alle door ons geleverde goederen c.q. uitgevoerde werkzaamheden is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende goederen geleverd zijn of de betreffende werkzaamheden verricht zijn. Alleen schade aan goederen zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Iedere indirecte schade, bijv. wegens productieverlies of ontgane winst alsmede vergoeding van schaden van derden is altijd uitgesloten.

17.                Vrijwaring

De afnemer c.q. opdrachtgever dient ons te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op ons jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door ons geleverde goederen of door ons verrichte werkzaamheden.

18.           Adviezen en gegevens omtrent de samenstelling van goederen

Onze adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor mondeling of schriftelijk gegeven adviezen. Ons advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel of gebruik. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling en toepassingsmogelijkheden.

19.           Tekeningen, schema’s modellen en computerprogramma’s

Tekeningen, schema’s modellen en computerprogramma’s mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet anders dan voor eigen gebruik worden gekopieerd terwijl zij ook niet aan derden ter inzage mogen worden gegeven.

20.           Beproeving

Beproeving van de te leveren goederen vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der goederen, gebruikelijke standaardprocedures. Beproevingen van verrichte werkzaamheden geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd. De afnemer c.q. opdrachtgever is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.  Indien de afnemer c.q. opdrachtgever bij de beproeving aanwezig wil zijn dient hij zulks tijdig van tevoren mede te delen. In alle daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt een beproevingsrapport opgemaakt. Indien de uitkomsten van de beproeving leiden tot de conclusie dat de te leveren goederen naar behoren functioneren c.q. de overeengekomen werkzaamheden deugdelijk zijn verricht is daarmee de beproevingsprocedure voltooid en wordt zulks vastgelegd in het verslag van de beproeving. Indien de uitkomsten van de beproeving leiden tot afkeuring dienen wij in de gelegenheid te worden gesteld alsnog de goederen of werkzaamheden binnen een redelijke termijn opnieuw ter beproeving aan te bieden. Extra kosten ten gevolge van bijzondere beproevingen, beproevingen elders dan op de normale plaats of niet aan ons toe te rekenen vertragingen bij de beproeving zijn voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever.

21.           Annulering

Wij behouden ons het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dienen wij de annulering schriftelijk aan de afnemer c.q. opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

22.           Retourneren

In geval van bedrukte textiel, welke in uw opdracht en / of volgens uw ontwerp vervaardigd is, kan er van uitgegaan worden dat deze voor ons zo goed als onverkoopbaar is en zal dan ook niet teruggenomen worden. Indien er overduidelijk spraken is van een fabricagefout, dan kan deze textiel, op onze kosten geretourneerd worden en zal precies dezelfde bestelling wederom aan u geleverd worden. Voorgaande na schriftelijk overleg. Iedere bestelling wordt speciaal voor u gedrukt, raadpleeg de maatvoering van alle textiel onder de button "Belangrijk".

23.           Nietige en onwerkzame bepalingen

Indien bepalingen van enige overeenkomst door welke oorzaak dan ook niet kunnen worden toegepast treedt daarvoor in de plaats een regeling die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven volledig van kracht.

24.           Toepasselijk recht

Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van (de Haagse) verdragen betreffende de internationale handelskoop is uitdrukkelijk uitgesloten.

25.           Geschillen

In eerste instantie is bij uitsluiting bevoegd de terzake competente rechter te Den Helder. Rechtsvorderingen onzerzijds kunnen wij echter ook in de woonplaats van de afnemer c.q. opdrachtgever aanhangig maken.